Ưu đãi thuê xe đặc biệt

Giá mỗi ngày được tính cho thuê xe trong 14 ngày. Ưu đãi này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của xe.